zmiana kapitału zakładowego

Podwyższenie / obniżenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się za pomocą: – utworzenia nowych udziałów, lub – podwyższenie nominalnej wartości istniejących udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub  w drodze zmiany umowy spółki. Zazwyczaj podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany umowy spółki. Do tego procesu wymagana jest uchwała wspólników podjęta kwalifikowana większością 2/3 głosów. Po podjęciu uchwały, wspólnicy dokonują wpłaty na podwyższony kapitał. Zmiana ta podlega zgłoszeniu do KRS

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeznaczenie na ten cel kapitału zapasowego lub kapitałów (czy funduszów) rezerwowych utworzonych z zysku spółki.

Podwyższenie kapitału w drodze kapitalizacji rezerw zawsze wymaga zmiany umowy spółki. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki i przeznaczenia kapitału rezerwowego lub zapasowego na kapitał zakładowy musi zostać przyjęta większością 2/3 głosów.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.

W przypadku gdy postanowienia umowy spółki (w zakresie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego) przewidują możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym jego maksymalną wysokość oraz termin podwyższenia, wystarczy sama uchwała zarządu. W takim przypadku nie dochodzi do zmiany umowy spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego dokonywane jest na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, (podjętej większością 2/3 głosów). Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony oraz sposób obniżenia. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Natomiast wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Zobacz także:

  • spółka z o.o. w organizacji
  • kapitał zakładowy spółki z o.o.
  • obrót udziałami w spółce z o.o
  • rejestracja spółki przez Internet