spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji powstaje w momencie podpisania umowy spółki (w formie aktu notarialnego). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się osobą prawną dopiero w momencie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie organizacyjnym spółka musi m.in. dokonać wybory organów spółki a także zgromadzić przewidziany w umowie spółki kapitał. Warto te elementy wprowadzić już na etapie umowy – mniej formalności. Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

  1. zawarcia umowy spółki (W formie aktu notarialnego) , który powinien określać m.in. firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
  2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego ‚kapitału zakładowego;
  3. powołania zarządu i ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej , jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki
  4. wpisu do rejestru — Krajowego Rejestru Sądowego

Kolejnym krokiem jest:

1.  Zarząd zgłasza powstanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego

2.  Co ważne wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu

3.  Zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Nie zgłoszenie spółki do rejestru we wskazanym terminie skutkuje z upływem tego terminu rozwiązaniem umowy spółki.

4.  Z chwilą wpisu spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną.

Zobacz także:

  • kapitał zakładowy spółki z o.o.
  • obrót udziałami w spółce z o.o
  • zmiana kapitału zakładowego
  • rejestracja spółki przez Internet